Szolnoki MÁV Utánpótlás FC
hivatalos weboldala

 HÁZIREND

 

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft

 

        I. Általános alapelvek

 

 • A jelen Házirendet a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC szakmai közössége hozta létre.
 • A Házirend önálló intézményi belső jogi forrás. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.
 • A Házirend a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét a Házirend III/6.  pontja alatt megjelenített fegyelmezési intézkedések szabályozzák.
 • Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC-vel sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók szüleire, és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC alkalmazottaira.
 • Területi hatálya kiterjed a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC valamennyi intézményére, telephelyére, a sportpályákra, a klub által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira.
 • Időbeli hatálya kiterjed a Házirend kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásáig.
 •  

        II. A sportolói és ahhoz kapcsolódó jogok

 1. A sportoló jogai

 

 • A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC játékosának joga, hogy az eredményes felkészüléshez szükséges valamennyi szakmai, személyi és tárgyi feltételeket megkapja.
 • A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC  játékosát meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátja.
 • A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC játékosának joga, hogy a MLSZ idevágó rendelkezései szerint, a labdarúgó javára megkösse az előírt biztosítási szerződést, nem zárva ki annak lehetőségét, hogy akár a Sportszervezet, akár a játékos bármely más kategóriájú biztosítást is megkössön.
 • A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC játékosának joga, hogy a klub biztosítsa számára a labdarúgó mérkőzésekre, versenyekre való utazást, és a bajnoki mérkőzéseken  a felszerelést (mez, nadrág, sportszár)

        2. Az edző joga

 • A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC-től az edzők megkapják az eredményes felkészítéshez valamennyi szükséges szakmai, tárgyi feltételeket.

        3. A szülő jogai

 • A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről  kapjon felvilágosítást.
 • A szülőnek joga van a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC sportrendezvényein, mint néző rész venni.

 

       III. Sportolói és ahhoz kapcsolódó kötelességek

 1. Általános sportolói kötelességek

 

 • A játékosok, a sportrendezvényeken kötelesek a klub hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Etikátlan cselekedetnek számít a közösségromboló tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, mindennemű alkohol és drog használata.
 • A játékosnak kötelessége a klub szellemiségét magáénak vallani, (emberiesség, a futball, a tanulás) és ennek megfelelően viselkedni mindenhol.
 • A mérkőzéseken, nemzetközi tornákon a labdarúgás szellemiségének megfelelően kell, hogy képviseljék a klubot. Mindent meg kell tenni a győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, nem ellenséget látni benne. El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha az számukra nem kedvező. Uralkodni kell az indulatokon, bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a saját játékostársát. Játékukkal viselkedésükkel hatni kell a szülőkből álló közönségre is. Ezek be nem tartása súlyos etikátlanságok közé tartozik.
 • A játékos köteles minden sérülét, betegséget jelezni az edzőnek.
 • A játékos köteles a gyógyulás érdekében az orvosi utasításokat betartani.
 • A játékos tudomásul veszi, hogy az iskolai szünetek a labdarúgásban nem jelentenek automatikusan szünetet.
 • A játékos tudomásul veszi, hogy a klub szakmai vezetése évente értékeli a szakmai előmenetelüket.
 • A játékos ismerje és gyakorolja a Fair Play szabályait és „A becsületes játék aranyszabályait”   (1.sz.melléklet).

       

        2. Átigazolás

 • A játékosok más egyesületekhez történő átigazolásának feltételeit és szabályait a sportági szakszövetségek Átigazolási Szabályzatai meghatározzák, ennek betartása minden játékos számára kötelező.
 • Az aláírt átigazoló lap abban esetben adható ki, ha a játékos a szerelését hiánytalanul visszaadta, esetleges tartozását rendezte

        3. Labdarúgó foglalkozások, edzések

 • A játékos  tegyen meg mindent, hogy az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken pontos és jól felkészült legyen, azok kezdetét a megjelenés időpontját betartsa.
 • A játékos képességeihez mérten maximális teljesítményt nyújtson az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken.
 • A játékos az edzői utasításokat megfelelően igyekezzen teljesíteni.
 • Az edzésekről csak előzetes edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket, sérüléseket tudatni kell a korosztály edzőjével akkor is, ha azok nem a klub rendezvényein történik.

        4. Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok

 • A különböző rendezvényeken a klub által előírt felszerelésben kell megjelenni, ezzel is képviselni a klubhoz való tartozást.
 • Minden sportolónak kötelessége védeni a rábízott és a közösen használt felszerelések épségét, megakadályozni a rongálást. A felszereléseket a játékosok kötelesek tisztán tartani. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot az edzőnek kell jelenteni.
 • A klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a labdarúgók kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
 • A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • A pályák rendjéért a játékosok és az edzők  felelősek.
 • A játékosok kötelesek megfelelő felszerelést viselni a műfüves pályákon, illetve a füves pályán.

 

        5. Az öltözői rend

 • A játékosok kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani.
 • Az öltözőben a ruházatot, a labdarúgó felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni.
 • Az öltözőben a labdarúgó felszerelésen, és a saját ruházaton kívül csak a foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak, értéktárgyakat az öltözőben tartani tilos.
 • Kötelező a fürdőt rendeltetésszerűen használni.
 • A játékos köteles a kifüggesztett öltözői, illetve a pályarendet betartani.

 

        6. Súlyos fegyelmezetlenségek

 • Súlyos vétséget követ el az a játékos, aki dohányzik, alkoholt fogyaszt, vagy kábítószerezik. A sportban egyik tevékenység sem kívánatos, éppen ezért a vétségek azonnali kizárást eredményeznek a klubtól.
 • A játékosok nem tartózkodhatnak  éjszakai szórakozóhelyen.
 • A lopás vétségét elkövető játékos azonnali kizárással büntetendő.

 

        7. A fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 • Ha a játékos megszegi a Házirendben meghatározott alapelveket, akkor vele szemben az edző szóbeli, írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, és értesíti a szülőt. A többszöri  figyelmeztetés után a harmadik kizárással járhat.
 • A figyelmeztetés alkalmazásának arányban kell állnia az elkövetett fegyelemsértéssel.  

 

       IV. Az edző kötelességei

 • Az edzőknek a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC-t minden körülmények között a klub hírnevéhez méltóan kell képviselniük.
 • A klub rendezvényein kötelesek az előírt öltözékben megjelenni.
 • Az edzőre bízott csapatot kötelessége a klub szakmai követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni.
 • A pályák rendjéért az edzők és a játékosok felelősek. (Foglalkozások után a pályán nem maradhat semmi.)
 • A kisebb korosztállyal foglalkozó edzők kötelessége: az edzések és mérkőzések után a gyermeket átadni a szülőnek.
 • Az edzőknek a Házirend megismerése kötelező.

 

        V. A szülőkre, hozzátartozókra vonatkozó kötelességek

 • A szülők a sportrendezvényeken kötelesek a klub hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálásokból,  az ellenfél szidalmazásától.
 • A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC-hez az élet minden területén lojális legyen, lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással szemben védelmezze.
 • A lehetőségekhez képest reálisan ítéljék meg a játékosok sportteljesítményét.
 • A szülők kötelessége megismerni a Fair Play szabályait és „A becsületes játék aranyszabályait” (1.sz.melléklet), továbbá köteles megismerni és gyakorolni a „Szülői etikai kódex”-et (2.sz.melléklet). 

 

       VI. A Házirenddel kapcsolatos szabályok

 • A Házirend nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása a klub honlap címén: (www.mavutanpotlas.hu) történik.
 • Az adatvédelmi  szabályzat szintén a klub honlap címén érhető el.
 • A játékosokkal egy arra összehívott értekezleten történik az értelmező megismertetése.
 • A Házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése a vezetőedző és a labdarúgó edzők közös feladata. A Házirend évenkénti felülvizsgálatát, illetve annak módosítását kezdeményezheti a vezetőedző, illetve az edzői testület.

 

A Házirend szabályzata az 1.sz. és 2.sz. mellékleteivel együtt érvényes.

 

A Házirendet a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC edzői testület megtárgyalta és elfogadta.

Hatályba lépésének napja: 2011. január 01.

Módosítva: 2018. július 01.

 

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft

 

 

 

       1.sz.Melléklet

       Fair Play Szabály

 1. A becsületes játék az egyetlen út!
 2. Mindent megteszek annak érdekében, hogy fizikai, szellemi és erkölcsi képességeim legjavát nyújtsam, mind a felkészülés, mind a versenyek alatt.
 3. Az írott és íratlan szabályokat betartom.
 4. Úgy tisztelem ellenfeleimet, mint saját magamat.
 5. A küzdelem során legyőzni és nem megalázni akarom ellenfeleimet.
 6. A bírói döntéseket fegyelmezetten veszem tudomásul.
 7. Méltósággal viselem el mind a győzelmet, mind a vereséget.
 8. Szüleimnek, tanáraimnak, edzőimnek köszönettel és tisztelettel tartozom, s ezt a küzdelmek során sohasem feledem.
 9. Készen állok a segítségnyújtásra, még akkor is, ha ezzel a győzelmemet kockáztatom.
 10. Büszke vagyok arra, hogy egyesületemet képviselhetem, mely magasztossággal tölt el és alázatra kötelez.

+ Törekszem arra, hogy példakép lehessek.

 

A becsületes játék aranyszabályai sportoló gyerekeknek

 1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!
 2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek elrontod a kedvét.
 3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.
 4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!
 5. Csak tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!
 6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és a csapatod érdekében. Így mindannyian eredményesebben szerepelhettek.
 7. Nem csak a győzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból.
 8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt sikeres.
 9. Veszíteni is tudni kell: emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet, és gratulálj a győztesnek!
 10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. Tanulj meg együttműködni velük!
 11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!
 12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban.

 

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft

 

 

 

 2.sz.melléklet

       Szülői etikai-kódex

 

 1. Vegye figyelembe, hogy gyermeke szeretne futballozni, és nem Ön. Gyermekétől ne várja el meg nem valósult céljainak beteljesítését!
 2. Ösztönözze gyermekét a szabályok betartására és a konfliktusok békés rendezésére!
 3. Tanítsa meg arra, a legfontosabb, hogy kihozzák magukból a maximumot nem csak a sportban, hanem az élet minden területén!
 4. Bánjon gyermekével győztesként, ha sportszerűen játszott és kitartóan küzdött!
 5. Ne szidja meg gyermekét, ha hibázik, vagy elveszíti a mérkőzést! „A hibától nem félni kell, hanem barátkozni vele”!
 6. Ne felejtse el, hogy a gyermekek leginkább a példából tanulnak. Mindig járjon elől a jó példával!
 7. Fogadja el, hogy a fejlődés nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem egy hosszú folyamat eredménye!
 8. Mivel a szülő nem szakember, és elfogult saját gyermekével szemben, kérjük, ne minősítse az edzők teljesítményét, a szakmai igazgató megteszi azt!
 9. Minden erejével segítse gyermeke sportolását, de csak addig a mértékig, amíg az nem káros!
 10. A mérkőzés során mindig buzdítsa gyermekét, de a szurkolás közben is méltóságteljesen, tisztelettudóan, példamutatóan viselkedjen!
 11. Ha bármilyen problémája, kérdése merül fel, bátran keresse az Egyesület illetékes kollégáját!
 12. Legyen lojális az Egyesülethez, a futballhoz, hiszen mindannyiunk célja ugyanaz, hogy gyermeke egészséges, sikeres sportbarát felnőtté váljon!

 

 

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft

Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum